تقويم آموزشي

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي:

1396-1395


ترم تحصیلی

95/6/20 لغایت 95/6/26

ثبت نام

95/6/16 لغایت 95/6/17

شروع كلاسها

95/6/20

پايان كلاسها

95/10/10

ارزشیابی اساتید

95/9/20 لغایت 95/10/2

امتحانات

95/10/11 لغایت 95/10/26

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي:

1396-1395

ترم تحصیلی

95/11/9 لغایت 96/4/12

ثبت نام

95/11/5 لغایت 6/11/95

شروع كلاسها

95/11/9

پايان كلاسها

95/3/12

ارزشیابی اساتید

96/2/23 لغایت 96/3/4

امتحانات

96/3/16 لغایت 96/4/12

Design by PAFCO