اعضای هیات امنا:


اعضاي حقوقي :
1-مهندس محمدرضا نعمت زاده؛ وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات امنا
2-دکترعلی اصغر توفیق؛ رییس کمیسیون دائمی وزارت صنعت معدن و تجارت
3-دکتر مجید صفر جوهری؛ رئيس دانشگاه و دبير هيات امنا
4-نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
5-نماينده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اعضاي حقيقي :
1- دکتر مهدی کرباسیان
2- دکتر جعفرمیلی منفرد
3- مهندس محسن خلیلی عراقی