آدرس مجموعه اقامتی لواسان:


لواسان- انتهای سبوی بزرگ- خیابان درآسیاب - دانشگاه صنایع ومعادن ایران123
123