ارتباط صنایع وا بسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمامی دانشگاه های ایران